0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Pieteikšanās EPALE semināram "Pieaugušo mācīšana un mācīšanās: problēmas un risinājumi"

Tiešsaistes seminārs "Pieaugušo mācīšana un mācīšanās: problēmas un risinājumi" notiks 2021. gada 29. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00 attālināti tiešsaistē Zoom platformā.

 

Semināra mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas pieaugušo izglītotāju darbā, definēt problēmas un rast risinājumus.

Semināra laikā apskatāmās tēmas:

  • andragoģija–pieaugušo izglītība–pedagoģija.  Ieskats jēdzienos;

  • mācīšana–mācīšanās–pašvadīta mācīšanās;

  • mācīšanās rezultāti un to definēšana;

  • pieaugušo mācīšanās specifika un pieaugušo izglītotāja darba specifika; 

  • motivācija pieaugušo izglītības jomā;

  • formas un metodes augstāku mācīšanās rezultātu sasniegšanai;

  • atbildes uz jautājumiem.

 

Semināra mērķauditorija - pieaugušo izglītotāji.

 

Nodarbībā tiks izmantotas gan interaktīvas metodes, gan grupu darbs.

Dalība ir bez maksas. Tiks veikts semināra ieraksts, kas tiks ievietots EPALE slēgtajā grupā.

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

 

Pieteikšanās pēdējā diena ir 2021. gada 24. jūnijs. Semināra dalībnieki tiks apstiprināti, izvērtējot anketā norādīto motivāciju, pieredzi un saistību ar pieaugušo izglītības jomu, un apstiprinājums dalībai tiks nosūtīts katram atsevišķi pēc pieteikšanās laika beigām. 

 


EPALE akadēmijas mērķis ir veidot Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļu kopienu un stiprināt tās sadarbību un informācijas apmaiņu.

 

Piedaloties vismaz trijās EPALE akadēmijas nodarbībās, tiks dota iespēja kļūt par EPALE vēstnieku. Vēstniekiem būs priekšroka citos EPALE rīkotajos pasākumos, viņi varēs piekļūt slēgto grupu saturam, kā arī ciešāk sadarboties ar EPALE Latvija.

 

Seminārs noris Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekta "EPALE Nacionālais atbalsta dienests" (Nr. 2018-2221/001-001) ietvaros.


 

Norādot savu informāciju, esmu informēts/-a, ka Izglītības un zinātnes ministrija, reģistrācijas numurs 90000022399 (turpmāk – Pārzinis), veiks manu personas datu (attēlu par pasākumu norisi, vārds un uzvārds) apstrādi ar mērķi, lai:

a) izplatītu fotoattēlus plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos sabiedrības informēšanai par pasākuma norisi;

b) projekta atskaišu sagatavošanai fiksētu pasākuma personas datus.

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar informāciju par Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm.

Informācija par datu apstrādi pasākuma norises fiksācijai

Pārzinis: Izglītības un zinātnes ministrija, reģistrācijas Nr.: 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050 Tālr. 67226209 elektroniskais pasts: pasts@izm.gov.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@izm.gov.lv

Personas datu apstrādes pamats:

a) fotoattēlu uzņemšanas pamats EPALE pasākumos ir informēt Latvijas iedzīvotājus un valsts un pašvaldības institūcijas par EPALE projekta norisēm, kā arī informācijas saglabāšanai par valstiski svarīgiem pasākumiem, kam ir arhīvistiska vērtība, ko Pārzinis veic sabiedrības interesēs, kā arī īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 6. panta e) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

b) EPALE projektam kā finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt, uzkrāt un apkopot informāciju par to pasākumu dalībnieku vārdu, uzvārdu, parakstu, kuri piedalās Eiropas Komisijas finansētos pasākumos, nodrošinot dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šādas uzskaites neesamības gadījumā EPALE projektam nav iespēja nodrošināt iepriekš minēto likumisko pienākumu, kā arī iesniegt atskaites par projekta finansējuma izlietojumu.

Datu apstrādes kategorijas:

a) personas fotoattēls;

b) personas vārds, uzvārds, paraksts.

Datu apstrādes ilgums:

a) Pārzinis pasākumu laikā iegūtos fotoattēlus glabā līdz projekta beigām (2022. gada 31. martam) saskaņā ar Projekta Granta līgumu Nr. 2018-2221/001-001, kas noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Komisiju, II.27.1 punktu, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Pārziņa pienākumu glabāt informāciju, un atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem nodod glabāšanai arhīvā;

b) Pasākuma apmeklējuma fiksācijai iegūtie personas dati (vārds, uzvārds, paraksts) tiks glabāti piecus gadus saskaņā ar Projekta Granta līgumu Nr. 2018-2221/001-001, kas noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Komisiju, II.27.1 punktu (Finansējuma saņēmējam ir pienākums saglabāt piecus gadus atskaites un citus dokumentus, lai pierādītu Projekta atbilstīgu ieviešanu, Projekta aktivitāšu īstenošanu).

Iespējamie datu saņēmēji:

a) Pārzinis un tā pilnvarotās personas, Eiropas Komisija, datu apstrādātājs (pasākuma organizatoru pakalpojuma sniedzējs), fotogrāfa pakalpojuma sniedzējs, arhīva institūcijas, plašsaziņas līdzekļi un sociālie mediji, kompetentas uzraudzības institūcijas;

b) Pārzinis un tā pilnvarotās personas, Eiropas Komisija, datu apstrādātājs (pasākuma organizatoru pakalpojuma sniedzējs), kompetentas uzraudzības institūcijas, arhīva institūcijas.

Datu subjekta tiesības:

Esmu informēts/a par tiesībām attiecībā bez jebkādām negatīvām sekām iepazīties ar saviem datiem, labot tos, ierobežot to apstrādi, kā arī par tiesībām iebilst pret savu datu turpmāku izmantošanu. Esmu informēts/a par tiesībām iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.